http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
PRZETARGI 
 
data publikacji:  07-08-2014 | 15:12
data ostatniej modyfikacji:  07-08-2014 | 15:12
data wytworzenia dokumentu:  07-08-2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY ŁABOWA" 07.08.2014

 Budowa placów zabaw na terenie gminy Łabowa
Numer ogłoszenia: 264044 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Łabowej , Łabowa 38, 33-336 Łabowa, woj.
małopolskie, tel. 18 475 13 98, faks 18 41 41 947.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.labowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw na terenie gminy Łabowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika
Zamówień: 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw, 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania
placów zabaw, Przedmiot zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na części i dotyczy: Część I - Budowa
placu zabaw w Nowej Wsi: roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia; ogrodzenie, zieleń; wyposażenie. Część II
- Budowa placu zabaw w Łabowej: roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia; ogrodzenie, odwodnienie, zieleń;
wyposażenie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN) Wykonawca może wnieść
wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz.
275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w
pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: 87881100060032031001010201 z podaniem tytułu: Wadium
- nr sprawy 261.4.2014. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż
pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w siedzibie Zamawiającego Gminny Zespół Obsługi Szkół w Łabowej 33-336 Łabowa 38.
Wadium (złożenie, zwrot, zatrzymanie) realizowane będzie wg zasad określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie
oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku należy wykazać co najmniej 2 wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane, dotyczące remontu, budowy lub przebudowy
placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda z robót
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie
oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponowanie przy realizacji zamówienia następującymi osobami: kierownik robót - osoba
posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodnie z § 23 ust. 1 w/w
rozporządzenia)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełniania warunku należy wykazać: - iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 100 000,00 PLN. Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN. Wykonawca
dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Referencje
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.labowa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Szkół
w Łabowej 33 - 336 Łabowa 38.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2014
godzina 14:30, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Łabowej 33 - 336 Łabowa 38.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani zawarcia umowy
ramowej. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa placu zabaw w Nowej Wsi.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: roboty ziemne, podbudowa,
nawierzchnia; ogrodzenie, zieleń; wyposażenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa placu zabaw w Łabowej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: roboty ziemne, podbudowa,
nawierzchnia; ogrodzenie, odwodnienie, zieleń; wyposażenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Załącznik 3a- przedmiar robót
3. Załącznik 3b- projekt budowlany z opisem technicznym
    - Łabowa,
    - Nowa Wieś

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska