http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
PRZETARGI 
 
data publikacji:  18-08-2014 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  18-08-2014 | 10:43
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kamiannej 18.08.2014

                                                                            Załącznik do Zarządzenia Nr  88/2014

                                                              Wójta Gminy Łabowa

                                                                   z dnia 18 sierpnia 2014r.

 

 

WÓJT GMINY ŁABOWA

o  g  ł  a  s  z  a

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Kamiannej

 

Lp.

Położenie nieruchomości

  KW

Nr działki

Pow. w  ha

Cena nieruchomości netto

Wadium

1.

Kamianna

NS1S00071726/6

10/1

6,48

392 211,00

39221,10

2.

Kamianna

NS1S00071726/6

54/1

0,18

2090,00

209,00   

3.

Kamianna

NS1S00071726/6

54/2

0,57

15412,50

1541,25

1.       Przedmiotowe działki leśne położone są we wsi Kamianna gmina Łabowa, dojazd  do nich drogą  powiatową asfaltową a następnie drogą boczną nieutwardzoną. Działki graniczą  z terenami leśnymi  oraz z drogą powiatową i drogą gminną. Położone są na stoku o wystawie południowej. Wjazd na nieruchomość odbywa się od  drogi powiatowej Kamianna –Polany a następnie drogą boczną nieutwardzoną. Przez  część  drzewostanu działki nr 10/1  w części południowej  przechodzi droga stokowa  o szerokości 6m, która kończy swój bieg  na składzie drewna przy drodze powiatowej  na gruncie  należącym do PGL LP Nadleśnictwo Nawojowa. Otoczenie czyste i zadbane, teren nieuzbrojony.

2.       Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa  z wyłączeniem  obszaru Popradzkiego  Parku  Krajobrazowego  sołectwa  Kamianna(część) zatwierdzonego , Uchwałą Nr  XXV/168/2004 Rady Gminy Łabowa z dnia 30.12.2004r.((Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 101, poz. 677 z 2005r.  położone są  w terenie  o symbolu :

 ZL- Tereny leśne i zadrzewione  innych form  własności, obejmujące grunty oznaczone w ewidencji gruntów  jako „ls” i „lz”. Obowiązuje zakaz zmiany  użytkowania na cele  nieleśne  i ograniczenie  realizacji  obiektów  niezwiązanych  z gospodarowaniem  w lasach  z wyjątkiem przypadków  dopuszczonych ustawą  o ochronie  gruntów rolnych   leśnych  oraz ustawą o lasach.  Właściciele obowiązani są  do trwałego  utrzymania lasu             i zapewnienia ciągłości  jego użytkowania.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych  potrzeb właściciela lasu  dopuszczona jest zmiana  lasu na użytek  rolny na zasadach i w trybie przepisów  art. 13 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia  28 września  1991r.  o lasach  oraz ustawy  o ochronnie  gruntów  rolnych i leśnych.

KDp- Z –linie rozgraniczające  drogi powiatowej  poza teren zabudowy.

3.      Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

4.      Pierwszy Przetarg  odbył się w dniu 11 lipca 2014r.

 

5.       Przetarg odbędzie się w  dniu 26 września  2014r. o godz. 11ºº w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa  sala posiedzeń,  oddzielnie na każdą działkę.

 

6.       Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości o którym mowa wyżej   gotówką  do dnia 22 września 2014r. na konto Urzędu Gminy Łabowa nr 8788 11000 600320 31 00 1010201.

7.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
  • wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Wadium zwrócone zostanie niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  odwołaniu albo zamknięciu przetargu uczestnikowi który przetargu nie wygrał.

8.       Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą   z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

9.       Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)..

 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.gmina.labowa , na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na  terenie wsi Kamianna oraz                     wyciąg ogłoszenia w  prasie.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela  Zespół do spraw Ochrony Środowiska, Komunalnych i Dróg ,  pokój 4, tel. 018/4141936.

    

Wójt Gminy Łabowa  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska