http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
PRZETARGI 
 
data publikacji:  14-10-2014 | 08:11
data ostatniej modyfikacji:  14-10-2014 | 08:11
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kamiannej 14.10.2014

                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2014

                                                              Wójta Gminy Łabowa

                                                                       z dnia 14 października  2014r.

 

 

 

 

WÓJT GMINY ŁABOWA

o  g  ł  a  s  z  a

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Kamiannej składającej się z następujących działek :

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w  ha

Księga Wieczysta

1.

45/4

0,54

NS1S/00073133/6

2.

45/3

1,46

NS1S/00103390/5

 

 

 

 

1.      Cena  wywoławcza netto nieruchomości  400000,00 zł.

2.      Vadium  -40 000,00 zł.

3.      Przedmiotowa nieruchomość położona jest  we wsi Kamianna gmina Łabowa, przy drodze powiatowej Łabowa-Kamianna-Polany. Działka nr 45/4 położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren uzbrojony w wodociąg, prąd, gaz, zbiornik szczelny okresowo wybieralny, możliwość przyłączenia się do kanalizacji zbiorczej. Na działce posadowiony jest dwukondygnacyjny budynek szkoły niepodpiwniczony murowany połączony przewiązką z budynkiem jednokondygnacyjnym stanowiącym część mieszkalną. Część mieszkalna budynku znajduje się w stanie surowym zamkniętym  z wykonanymi  wszystkimi instalacjami  i tynkami wewnetrznymi. Chodniki wokół budynku wyłożone kostką brukową. Dojazd od strony drogi powiatowej drogą gruntową.Dane techniczne budynku ( szkoła + część mieszkalna): powierzchnia zabudowy -312,50m², powierzchnia użytkowa: 331,80m², kubatura 1610m³. Działka nr 45/3 położona jest nad działką nr 45/4, posiada regularny kształt zbliżony do prostąkata. Teren uzbrojony w wodociąg,  prąd, gaz. Na działce brak przyłączy.

4.      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/168/2004 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa  – z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego,Sołectwo Kamianna. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 101 z dnia 21 lutego 2005 roku poz.677 z późn. zm). nieruchomość położona jest  w terenach oznaczonych symbolami:

 

·         działka nr 45/3 – UO, UO/p/o, R, ZL

·          działka nr 45/4 – UO, G, w-1, k, KDp-Z     

Znaczenie użytych symboli:

UO – Tereny usług oświaty. Adaptowana szkoła  wraz z urządzeniami rekreacyjnymi                   i sportowymi (przyszkolnymi) oraz zielenią towarzyszącą. Dopuszczona rozbudowa                               i modernizacja stosownie do warunków wynikających z ukształtowania i fizjografii terenu oraz wielkości działki. W przypadku likwidacji funkcji szkoły – dopuszcza się adaptację na cele mieszkalne, hotelowo-turystyczne lub usługi kultury, z pierwszeństwem potrzeb samorządowych i lokalnych społeczności.Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkową literą „/o”, są potencjalnymi terenami osuwiskowymi. Tereny oznaczone dodatkowym symbolem „/p” – stanowią obszary podmokłe, bądź zagrożone stagnacją wód, R – tereny rolne podlegające ustawowym ograniczeniom przeznaczania na cele nierolnicze, ZL – tereny leśne i zadrzewione innych form własności, obejmujące grunty oznaczone w ewidencji jako „Ls” i „Lz”, KDp – droga powiatowa klasy Z,G- istniejące sieci gazowe średniego ciśnienia,w-1- główne istniejące sieci wodociągowe, k-główne przewody kanalizacyjne do realizacji.

5.      Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

6.      Przetarg odbędzie się w  dniu 20 listopada 2014r. o godz. 11ºº w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa  sala posiedzeń.

7.      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości                       40000,00 zł. gotówką do dnia 17 listopada 2014r. na konto Urzędu Gminy Łabowa nr 8788 11000 600320 31 00 1010201 .

8.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
  • wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Wadium zwrócone zostanie niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  odwołaniu albo zamknięciu przetargu uczestnikowi który przetargu nie wygrał.

9.       Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą   z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

10.   Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie Vat w wysokości  23%.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.gmina.labowa , na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na  terenie wsi Kamianna oraz                     wyciąg ogłoszenia w  prasie.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Zespół do spraw Ochrony Środowiska, Komunalnych i Dróg ,  pokój 4, tel. 018/4141936.

    

Wójt Gminy Łabowa  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska