http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
PRZETARGI 
 
data publikacji:  28-07-2015 | 07:47
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2015 | 07:50
Ogłaszernie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Łabowa 28.07.2015

                                                                                                         


 

WÓJT  GMINY ŁABOWA


ogłasza II  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej  we wsi  Łabowa

Obręb

Łabowa

Nr działki  oraz powierzchnia

Działka nr ew. 255/8 o pow. .0.12ha,

 

 

Nr Księgi Wieczystej

Nr NS1S/00064743/9

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania  przestrzennego

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa zatwierdzonym Uchwalą Nr LIV/342/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa  Małopolskiego Nr 560 z dnia 28 października 2010r. poz.4287)  działki powstałe w wyniku podziału położone są w terenie oznaczonym symbolami:

        działka nr 255/8 -  MN/U,  E

Znaczenie użytych  symboli: MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, E- Istniejąca sieć elektroenergetyczna średniego napięcia

 

Cena wywoławcza  netto

 35400,00zł.

Wysokość postąpienia

 

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

Wadium

10% ceny wywoławczej netto  tj.

3540,00  zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

do dnia  spisania umowy notarialnej

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  17 września  2015  r. o godz. 11oo  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łabowa

 

1.        Uczestnicy przetargu  zobowiązani są  posiadać dokument tożsamości  oraz potwierdzenie wniesienia wadium,  a podmioty  inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie  do udziału w przetargu .

2.        Wadium w wysokości  określonej  w powyższym wykazie  należy wpłacić  gotówką najpóźniej do dnia  14 wrześnian 2015r.  na konto ; BS Nowy Sącz  Nr 8788 11000 600320 31 00 1010201  ( w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika  przetargu  oraz  wpis „przetarg ustny nieograniczony  nr działka nr  255/8  Łabowa 

3.         Datą dokonania wpłaty wadium  jest data uznania rachunku bankowego . Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie  z banku.

4.        Wadium wpłacone przez uczestnika,  który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny   nabycia nieruchomości .

5.        Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy.

6.        Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwrócone zostanie   bezzwłocznie jednak  nie później  niż przed upływem   3-ch  dni od daty  zamknięcia  przetargu .

7.        O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  zawiadomiona zostanie najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu .

8.        Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty  sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze  wieczystej ponosi nabywca .

9.        Wójt Gminy Łabowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  jedynie z uzasadnionych  przyczyn ,  o czym powiadomi niezwłocznie    w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu .

Dodatkowe  informacje  w sprawie przetargu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Łabowa  pokój  nr 4, tel. 018/414-19-36

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       WÓJT  GMINY ŁABOWA

                                                                                                                                                                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                                                                                                                                                                            Marek Janczak

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska