http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
PRZETARGI 
 
data publikacji:  01-12-2017 | 16:44
data ostatniej modyfikacji:  01-12-2017 | 16:53
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej we wsi Kamianna 01.12.2017

                     Załącznik do Zarządzenia  Nr 107/2017
                     Wójta Gminy Łabowa
                     z dnia  22 listopada 2017r
 

                                                                           WÓJT GMINY ŁABOWA
ogłasza   przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej   położonej  we wsi Kamianna

Obręb

Kamianna

Nr działki  oraz powierzchnia

128 o pow. 13,46 ha

Nr Księgi Wieczystej

NS1S/00071726/6

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa  położona  niedaleko od drogi powiatowej Łabowa- Kotów- Polany, w odległości 10 km  od centrum  handlowo- administracyjnego gminy Łabowa. Nieruchomość graniczy  z terenami leśnymi „Lasów Państwowych „ oraz z terenem prywatnym  działkami rolno-leśnymi. Dojazd do nieruchomości  drogą asfaltową Kotów-Polany a następnie  drogą gruntową. Cała działka porośnięta jest lasem jodłowym. Drzewostan dobrej jakości i  zdrowotności.  

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania  przestrzennego

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego  gminy Łabowa w części położonej  w granicach  Popradzkiego Parku  Krajobrazowego zatwierdzonego, Uchwałą  Nr XXV/168/2004 Rady Gminy Łabowa  z dnia 30 grudnia 2004r.  działka położona jest w terenie  o symbolu:Zl- tereny leśne i zadrzewione innych form własności , obejmujące  grunty oznaczone w ewidencji jako „Ls” i „Lz”. Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania na cele nieleśne i ograniczenie realizacji obiektów  nie związanych z gospodarowaniem w lasach z wyjątkiem  przypadków  dopuszczonych ustawą o ochronie  gruntów rolnych i leśnych oraz ustawą o lasach.  Właściciele obowiązani są do  trwałego  utrzymania  lasu  i zapewnienia  ciągłości jego użytkowania. W przypadkach szczególnie uzasadnionych  potrzeb właściciela  lasu dopuszczona  jest zmiana  lasu na użytek  rolny  na zasadach  i w trybie przepisów  art.13 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia  28 września 1991r. o lasach (Dz. U. Nr 56 z 2000r. poz. 679 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 luty 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.Nr 16 poz.78 z późn. Zm.)

Cena wywoławcza  netto

656000,00 zł.

 

Wysokość postąpienia

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

Wadium

10% ceny wywoławczej  tj. 65600,00 zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

do dnia  spisania umowy notarialnej

Obciążenia

Brak

Informacja o wywieszeniu  i publikacji ogłoszenia

 

Na stronie  internetowej Urzędu Gminy Łabowa, BIP-e , tablicy informacyjnej  Urzędu Gminy Łabowa, tablicy informacyjna sołectwa wsi Kamianna, w prasie


Przetarg  odbędzie się  w  dniu  8 luty 2018r.  o godz. 12oo  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łabowa .
 

1.    Uczestnicy przetargu  zobowiązani są  posiadać dokument tożsamości  oraz potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty  inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie  do udziału w przetargu .

2.     Wadium w wysokości  określonej  w powyższym wykazie  należy wpłacić  gotówką najpóźniej do dnia 05 luty 2018r. r.  na konto ; BS Nowy Sącz  Nr 87881100060032031001010201.  Datą dokonania wpłaty wadium  jest data uznania rachunku bankowego. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie   z banku.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

4.       Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy.

5.       Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwrócone zostanie   bezzwłocznie jednak  nie później  niż przed upływem   3-ch  dni od daty  zamknięcia  przetargu .

6.       O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  zawiadomiona zostanie najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu .

7.       Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty  sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze  wieczystej ponosi nabywca .

8.       Wójt Gminy Łabowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  jedynie z uzasadnionych  przyczyn ,  o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu .

9.       Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek Vat. 

Dodatkowe  informacje  w sprawie przetargu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Łabowa  pokój  nr 17, tel. 018/414-19-36
                                                                                                             

.                                                                                                                        WÓJT GMINY ŁABOWA

                                                                                                                                   Marek Janczak

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska