http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
PRZETARGI 
 
data publikacji:  05-06-2018 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  05-06-2018 | 09:03
Wójt Gminy Łabowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Łabowa 05.06.2018

     Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2018
                                                                                                                                  Wójta Gminy Łabowa                                                                                
z dnia 04 czerwca 2018r. 
 

WÓJT  GMINY ŁABOWA
ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej   we wsi  Łabowa

Obręb

Łabowa

Nr działki  oraz powierzchnia

Działka nr  193/8 o pow. 0,0142ha  

Nr Księgi Wieczystej

Nr NS1S/00064743/9

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania  przestrzennego

 

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa działka  nr  193/8 w obrębie Łabowa oznaczona jest  symbolem: MN - Tereny o podstawowej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego ZL - tereny leśne i zadrzewione innych form własności, obejmujące grunty oznaczone w ewidencji jako "Ls" i "Lz"  

Cena wywoławcza  netto

Działka nr ew.  193/8 -  4200,00 zł.

Wysokość postąpienia

 

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

Wadium

10% ceny wywoławczej netto  tj. 420,00 zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

do dnia  spisania umowy notarialnej

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  13  lipca 2018r.   r. o godz. 11oo  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łabowa  

1.  Uczestnicy przetargu  zobowiązani są  posiadać dokument tożsamości  oraz potwierdzenie wniesienia wadium,  a podmioty  inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie  do udziału w przetargu .

2.   Wadium w wysokości  określonej  w powyższym wykazie  należy wpłacić  gotówką najpóźniej do dnia  9 lipca  2018r.   na konto ; BS Nowy Sącz  Nr 8788 11000 600320 31 00 1010201  ( w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika  przetargu  oraz  wpis „przetarg ustny nieograniczony  działka nr   193/8  Łabowa. 

3.  Datą dokonania wpłaty wadium  jest data uznania rachunku bankowego . Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie  z banku.

4.   Wadium wpłacone przez uczestnika,  który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny   nabycia nieruchomości .

5.   Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy.

6.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwrócone zostanie   bezzwłocznie jednak  nie później  niż przed upływem   3-ch  dni od daty  zamknięcia  przetargu .

7. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  zawiadomiona zostanie najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu .

8.  Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty  sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze  wieczystej ponosi nabywca .

9. Wójt Gminy Łabowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  jedynie z uzasadnionych  przyczyn ,  o czym powiadomi niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu . 

Dodatkowe  informacje  w sprawie przetargu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Łabowa  pokój  nr 17, tel. 018/414-19-36

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska