http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska 
INNE
 
data publikacji:  17-06-2015 | 12:27
data ostatniej modyfikacji:  18-06-2015 | 12:38
autor dokumentu: Andrzej Wójcik
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik

Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska:

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabowa

na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanych dokumentów:

  • Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabowa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”,
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Łabowa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”,


Z treścią Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabowa na lata
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38
  • na stronie internetowej:

http://www.labowa.pl

 http://bip.labowa.iap.pl


Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia: 08.07.2015

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ap@labowa.pl,
    bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łabowa.

 Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki:

 1. Prognoza POŚ Łabowa na lata 2014-2021

2. POŚ Gmina Łabowa 2014-2021

 

 
 


Interaktywna Polska