http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Informacja publiczna 
INNE
 
data publikacji:  06-10-2016 | 11:10
data ostatniej modyfikacji:  06-10-2016 | 11:36
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 06.10.2016

Stosownie do art. 23a ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1. opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łabowej oraz udostępnionej w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łabowej oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
-źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: Urząd Gminy w Łabowej”;
- czasu wytworzenia informacji przez Urząd, o ile został on określony;
- czasu pozyskania informacji publicznej z Urzędu.
2) Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Urzędu materiału w zmienionej formie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.
 3) Urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.
 4) Urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi.

2. przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
 Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie mają zastosowanie warunki określone powyżej dla ponownego wykorzystywania informacji publicznej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łabowej oraz udostępnionej w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publiczne.
Jednakże, przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  Urząd może każdorazowo określić inne warunki ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 23b ustawy o  dostępie do  informacji  publicznej.                                              

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska