http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Klauzule informacyjne RODO 
INNE
 
data publikacji:  21-05-2018 | 20:39
data ostatniej modyfikacji:  08-11-2018 | 15:19
autor dokumentu: Andrzej Wójcik
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – tel. 514362392,
    e-mail: iodo@labowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
    urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego
    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i art.6, art.7
    ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
    uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
    prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem
    ( art.6, art.7 ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku)
    jest obligatoryjne.

                      Klauzula informacyjna dla umów - zlecenie, umów o dzieło oraz z kontrahentami


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – tel. 514362392,
    e-mail: iodo@labowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
    Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
    27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
    uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy  lub
    w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
    (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach 
    planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
    może skutkować odmową zawarcia umowy

                       Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –tel. 514362392,
    e-mail: iodo@labowa.pl
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych
    świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
     - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
       osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
       1974 r. oraz
     - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i na
       przekazanie danych innym podmiotom
     - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających
       z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
       (monitoring wizyjny),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
    -  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
    - medycyna pracy,
    - podmioty zewnętrzne realizujące zadania z branży IT,
    - pakiety socjalne( ubezpieczenia grupowe)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie
    Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych
    oraz do momentu odwołania zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
    osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
    danych, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
    a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

                          Klauzula informacyjna i zgody dla kandydatów do pracy

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – tel. 514362392,
    e-mail: iodo@labowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych
    rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie
    danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia
    26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych
    rekrutacji
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
     uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
     współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
    danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
    wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
    a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
    w formie profilowania.
    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
    określonych w regulaminie  rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie
    kontakt tylko z wybranymi kandydatami

                         
Klauzula informacyjna monitoring

 


• administratorem systemu monitoringu jest Urząd Gminy Łabowa z siedzibą
  w 33-336 Łabowa 38
• monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia
  bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
• podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
• zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 90 dni do nadpisania
• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu
  do danych osobowych
• osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego
• kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 514362392,
  e-mail: iodo@labowa.pl

                  

 

 

 


 
 

 
 


Interaktywna Polska